• บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการซื้อสินค้า โดยตรวจสอบจาก
  • Sticker Void บนตัวสินค้าที่ระบุไว้
  • ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกโดยบริษัทฯ เท่านั้น
  • เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตก-หล่น, ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้า ทุกกรณี
  • กรณีเคลมสินค้า ลูกค้าจัดส่งสินค้าที่มี Sicker Void สมบูรณ์ (ไม่มีการลอก, เจาะ, ฉีกขาด เป็นต้น) ส่งมาตามที่อยู่บริษัทฯ ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ และแจ้งหลักฐานการส่งมา

ให้กับทางบริษัทฯ ทราบผ่านช่องทาง E-Mail :samyatec@truemail.co.th  , Line ID : samya , แจ้งใน Inbox ผ่านทาง Facebook : samyathailand
หรือ Login ผ่านทางเว็บไซต์ แจ้งทางช่อง – ติดต่อเรา – ความคิดเห็น

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด เนื่องจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า